Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

3985 5679 500
Reposted byfinatka finatka

July 14 2017

Niby lipiec, a w sercu listopad...
— otóż to...

July 13 2017

5262 4619 500
Reposted fromidiod idiod viaborsuk borsuk
1961 b217
Reposted fromfotofuzzi fotofuzzi viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
1597 58cf 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viastraycat straycat
Na chwilę uwierzyłam, że mogło by być inaczej. A potem spadłam z 369 piętra i połamałam się cała. Każda kość, każde marzenie, każda nadzieja, wszystko. I wtedy wreszcie zrozumiałam, że nigdy nie będzie inaczej. Zawsze będzie tak samo.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
Taki dzień to tylko przespać
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianiskowo niskowo
5068 c9c8 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viairmelin irmelin
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran vianiskowo niskowo
6250 f937 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawindingroads windingroads
9349 54e7
6414 471d
Reposted fromSzaryOptymista SzaryOptymista vianiskowo niskowo

July 04 2017

1988 4a38 500
Reposted fromsarazation sarazation vianiskowo niskowo
9666 6693
Reposted fromambermoon ambermoon vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl